Friday, 18 October 2013

مهاجرت


مهاجرت
در سالهای اخیر مهاجرت انسانها چه به صورت قانونی و مخصوصاً به صورت غیر قانونی بسیار زیاد شده. مهاجران غیرقانونی در دو نقطه، یکی جنوب شرقی آسیا برای رفتن به استرالیا و دیگری شمال آفریقا و از طریق دریای مدیترانه برای رفتن به اروپا بسیار افزایش داشته و متاسفانه مرگ و میر ناشی از این مهاجرت غیرقانونی که از طریق دریا صورت می گیرد نیز افزایش پیداه کرده است و اکثراً در اثر غرق شدن جان خود را از دست می دهند. انسانهایی که می رفتند برای شروع یک زندگی بهتر، ولی این سفر پایانی بود بر زندگی آنها. آنهایی که زنده می مانند در اردوگاهها اسکان داده می شوند و دوره ای از آوارگی و بلاتکلیفی شروع می شود و آنهایی که می میرند در گوشه ای از قبرستان آرام می گیرند.

به راستی چرا انسانها مهاجرت می کنند؟ دلایل مهاجرت انسانها چیست؟ مهاجرت ها می توانند "درون کشوری" و "بین کشوری " باشند. مهاجرت یک فرد روستایی از روستایش به شهر و مهاجرت یک فرد از یک شهر کوچک به شهری بزرگ را می توان مهاجرت "درون کشوری " نامید.

چرا آن فرد روستایی به شهر مهاجرت می کند؟ آیا به خاطر کمبود امکانات؟ اگر کمبودهای روستاها برطرف شود و هر امکاناتی را که در شهرها وجود دارد، به روستاها نیز بدهند، آیا باز روستائیان دست به مهاجرت خواهند زد؟ دادن امکانات و حمایت روستائیان در تمامی زمینه های مورد نیاز آنها می تواند تا حدود زیادی جلوی مهاجرت آنها را به شهرها بگیرد. می توان حدس زد که مهاجرت های درون کشوری، مانند: مهاجرت از روستا به شهر و از یک شهر کوچک به یک شهر بزرگ بیشتر به خاطر دسترسی داشتن به امکانات بهتر و بیشتر صورت می گیرد.

دلایل مهاجرت های "بین کشوری " چیست؟ چرا افراد کشور خود را ترک می کنند؟ آیا دیگر سرزمین خود را دوست ندارند؟ چه چیزی در کشور آنها نیست که می خواهند آن را در کشوری دیگر بیابند؟ دلیل مهاجرت آنها اقتصادی است یا سیاسی؟ آنها از چه لحاظ به دنبال زندگی بهتری می روند؟ از لحاظ اقتصادی یا سیاسی؟ آیا این افراد برای کسب یک موقعیت اقتصادی بهتر و یا داشتن آزادی های مدنی بیشتر دست به مهاجرت می زنند؟

دلایل مهاجرت های "بین کشوری "گسترده تر از دلایل مهاجرت های "درون کشوری" است. در هر صورت هر دو نوع مهاجرت در اثر کمبودهایی صورت می گیرد. کمبودهای امکاناتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیگر کمبودها.

وجود اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع خوب، جلوی بیشتر مهاجرت های بی مورد و دائمی را می گیرد. کمبودهای مورد نیاز انسانها را در تمامی زمینه ها برطرف کنیم تا افراد از روستا، شهر و کشور خود مهاجرت نکنند. کاهش کمبودها در تمامی زمینه ها، کاهش مهاجرت ها را در پی خواهد داشت.

No comments:

Post a Comment