Tuesday, 5 December 2017

برنامه سوپر ویزا کانادا برای والدین

برنامه مهاجرتی حمایت از والدین, پدربزرگ و مادربزرگ ها کانادا (PGP) در حال حاضر برای درخواست های جدید بسته شده است. والدین , پدربزرگ و مادربزرگ هایی که فرزند و یا نوه ای درکانادا دارند, ازحالا می توانند از طریق سوپرویزا , ویزایی به مدت 2 سال دریافت کنند تا در کنار عزیزانشان باشند.
سوپر ویزا به دارنده آن اجازه ورود های متعدد به خاک کانادا را برای مدت 10 سال می دهد. تفاوت اساسی این برنامه با ویزای توریستی این است که ...

No comments:

Post a Comment