Tuesday, 5 December 2017

جزئیات آخرین قبولی اکسپرس اینتری 2017

اداره مهاجرت  کانادا (IRCC)، تعداد 2991 دعوت نامه برای متقاضیان داخل استخر اکسپرس اینتری صادر کرد که دومین قرعه کشی در مرداد ماه می باشد.
متقاضیان با 433 امتیاز یا بیشتربا سیستم رتبه بندی اکسپرس اینتری (CRS)، دعوت نامه برای درخواست اقامت(ITA) دریافت خواهند کرد. این حداقل امتیاز طبق سیستم CRS ازاردیبهشت ماه می باشد و از این رو کمترین تغییر در CRS – که شامل امتیاز برای فرانسوی  زبانان و افراد با خواهر و برادر در کانادا - در اوایل دی ماه انجام شد.
سه قرعه کشی قبلی که از زمانی که این تغییرات اعمال شد، امتیازی طبق سیستم CRS درحدود 440 را داشته اند. واقعیت این است که آخرین قرعه کشی پس از قرعه کشی پیشین که دقیقا یک هفته قبل در تاریخ 11 مرداد ماه انجام شد، به سرعت کاهش و فاصله این دوران را افزایش داد، زیرا فاصله های طولانی بین قرعه کشی اجازه می دهد تا متقاضیان بیشتری وارد استخر شوند.

گرفتن دعوتنامه برای درخواست: ...

No comments:

Post a Comment