Thursday, 7 December 2017

دولت کانادا با مشارکت مردم در پروژه های زیرساخت سرمایه گذاری می کند

همه ساله سرمایه گذاری های فروانی در بخش های مختلف کانادا انجام می گردد ،اما با نگاه دولت کانادا به رشد بیشتر هنوز پتانسیل های فراوانی وجود دارد، لذا مردم (افراد مقیم یا غیر مقیم دارای تمایل به اقامت) با مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر دولت کانادا میتوانند با بانک های کانادایی مشارکت نمایند.

مدل مشارکت عمومی – خصوصی و بانک سرمایه گذاری جدید کانادا (CIB) ابزارهای نوآورانه‌ای هستند که به دولت این کشور ...

No comments:

Post a Comment